شبیه سازی تصورات من در حالت خواب و بیداری

بدبخت جقی ساعت دو نیم شب جق میزنی کف دریا خوارت اهم اهم، حالا بالشو وردار بذار زیر دستت سرت آسیب نبینه چرا میری اون ور کناف و مغازه رو سر صبی رفتم نشد باز بود اما اولش نه، حالا تو آبی بنفش هم هست نگو نیس، هس چرا حوصلم سر رفته دلم مث ماریجوانا افکار تند تند میان مث ریشه ک به هم ربط داره اما مث نداشتن و تو و این درخت از کجا اومد و اینا مث محاسبات ریاضی ذهنت میاره اما در باره ی همه شون به هم ربط دارن، کشفیات مهم میکنی تو اون حالت خواب و بیداری ک هست و بعد هیچی یادت نمیمونه مث کیبوردی که پریدیکشن میکنه و تو هی کلماتشو فشار میدی، باتن اصن گوشی هم از دستت سر میخوره قلپی دهنت بازه ک رفتی معده رو دربیاری عمل کنی و بیولوژی این همه خوبه تو چرا رفتی اونجا؟

Advertisements

کنش های فیزیکی

درسته به جبر اعتقاد دارم، به این که تمامی اتفاقات، تمام تصمیمات ما، همه همه همه به علت واکنش های شیمیایی، کنش های فیزیکی و الکتریکی و.. هست و ما هیچ کنترلی بر هیچ چیز نداریم. درسته اعتقادم اینه که اراده ی ما فقط یک توهم هست. (البته نمیخوام در مورد این اعتقادم صحبت کنم. ) با همه ی این ها، من زندگیمو تباهِ اعتقادم نکردم. وقتی میبینم بعضی ها با این که مجبور نیستند، به خاطر من یک کار هایی انجام میدهند، حالا هر کاری، خوشحال میشوم. ا

What should my first YouTube video be about?

I want to be a famous YouTuber! Ok! That’s kinda legendary-like! But that’s not what I want. Actually, I want to start a YouTube channel and help out people with things I know well. I don’t do this because I’m a super nice person! No! I do it because it seems fun.
I like editing movies. Photoshopping the thumbnail. Speaking English infront of camera. Talking about stuff I’m good at. Boosting my confidence and have fun and enjoy all these stuff. Maybe to make new friends and well, drive more traffic to my blog. Cause honestly, I love my blogposts to get read. 

So I’m gonna post my first video and honestly idk what to make my first video about. So I came up with these ideas. Please help me out to choose one. 

1. Interduce myself (talk about my interests and who I am)

2. Interesting new apps 

3. Making a how to video

4. Explaining something about my anxiety 

5. Full tutorial of how to use some of famous apps